No Title
cv: 7094 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sErvaren Portfolio Programma Migratie Implementatie Outsourcing -manager
Loosdrecht
in overleg
opdracht

Opleidingen:
1959 -1965: St. Franciscuscollege Hilversum
* HBS A diploma
* HBS B diploma

1966-1970 Universiteit Nijenrode Breukelen
? Bedrijfskunde opleiding Master of Business Administration MBA

Diverse cursussen o.a. financieel-, verander-, commercieel -management w.o.
1977-1981: Diploma NIMA B en NIMA C.

Volledige AMBI- modules (S): gecertificeerd


Prince2 Projectmanagement: gecertificeerd
ITIL Servicemanagement gecertificeerd

Talen: Nederlands, Engels, (redelijk: Frans, Duits).


Persoonlijke Kenmerken:
Ervaren Portfolio/Programma/Project/Migratie/Implementatie//Verander/
Outsourcing -manager

In staat om complexe ontwikkel/implementatie/ verander projecten te managen
Goede balans tussen hard en zacht, denken en doen. Seniore man, creatief,
kan goed omgaan met complexe situaties. Open communicator met een
breed repertoire. Nuchter, pragmatisch gericht op procesverbetering.
Ervaring: met conflicthantering.


OPDRACHTEN
2008-heden: De Rijke Spijkenisse
Internationaal IT manager( 13 landen, 35 vestigingen)
Verantwoordelijk voor:
a. Alle internationale IT activiteiten (14 europeese landen/35 vestigingen)
b. Opstellen van een RFP voor de IT outsourcing van de -infractructuur en de Internationale Service desk
c. Inrichting van de processen tbv de Demand -en Supply organisatie
d. Portfolio manegement

2007- 2008: Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam
(BJAA)
Programma: TransitieManager Outoursing
verantwoordelijk voor:
a. overdracht van de Infrastructuur en de Service desk van BJAA naar een
insourcende partner,
b. inrichten van de demand en supply processen,

2007-2007: Delta-LLoyd Groep
Programma: Herinrichting van de Demand Organisatie
Verantwoordelijk voor:
a. Opstellen van de Jaarplannen 2008 t.b.v. de Business Units voor het CTO-office
b. de transitie van een gedecentraliseerde ICT organisatie naar een Centrale ICT organisatie
c. Inrichting van Portfolio management
d. uitvoering:COPAFIJT


2007-: Haagse Tram Maatschappij
Programma: Transitie OV Chipcard. (Van project naar de staande HTM organisatie )
Verantwoordelijk voor:
a. inrichting van de gebruikers organisatie ( business) in termen van opdrachtgever/opdrachtnemenr)
b. leveranciers management

2005-2007 : VtS PN. Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (Voorheen ISC)
Programma: inrichting van het het portfolio management t.b.v. IBV (Informatie Basisvoorziening Veiligheid) opdrachtgever: Ministerie van Binnenlands Zaken).

Het programma Informatie Basisvoorziening Veiligheid is een samenhangend geheel van generieke, multidisciplinaire ICT voorzieningen tbv de verschillende Veiligheidspartners welke op den duur gaan participeren in de 26 Veiligheidsregio's.

Als programma manager IBV ben ik verantwoordelijk geweest voor de inrichting van het eerste perceel. van dit programma
Onderdeel van mijn opdracht was:
a. oplevering van de architectuur
b. opstellen van plan van aanpak voor de uitvoer van dit programma
c. het schrijven van verschillende PID's voor de uitvoer van onderdelen voor IBV met name voor de ambulance sector
In deze periode is o.a. het onderzoeken van de samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende Veiligheidspartners onderdeel van discussie geweest Immers de afkomst van de verschillende partners verschilt onderling. ( Politie /BZK, Brandweer/ veelal onderdeel van Gemeenten / GHOR / een mix tussen private en (semi) overheid.
Het Meldkamer project is niet in IBV opgenomen, maar is als een separaat project onderkent
Uitvoering: COPAFIJT

2005 tot 2005 : Rijkswaterstaat
Project: outsourcing van de applicatiebeheer-organisatie
Rijkswaterstaat zal binnen afzienbare termijn tot een agentschap worden gepositioneerd. In dat kader wordt de ICT functie van de verschillende organisatieonderdelen gecentraliseerd in een ICT-organisatie
Ik ben verantwoordelijk geweest is voor de overdracht van ICT applicatiebeheer medewerkers naar de insourcende organisatie
De implementatie van de SLA's, het inrichten van de demand organisatie was onderdeel van mijn opdracht.


2004 - 2005 : Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR).
Project/ Implementiemanager
DWR heeft een standaard pakket aangeschaft voor het ondersteunen van het belastingproces ( heffen en invorderen) en voor de verschillende belasting onderdelen ter vervanging het huidige pakket.
In deze periode verantwoordelijk voor:
Implementatie Intergraal Belastingsysteem voor de Belasting organisatie van DWR.
a. managen van Stakeholders
b. managen van de verschillende toeleveranciers
c. operationaliseren in de organisatie ( o.a. opleidingen, overdracht naar de staande ICT organisatie)
d. migratie van drie verschillende systemen naar een ERP applicatie
e. managen van de verschillende belangen o.a leveranciers
f. Uitvoering : COPAFIJT

2004-2004 OCLC-PICA Manager Operations

Mondiale-leverancier van bibliotheeksystemen. Hoofdkantoor in Dublin(USA)
Verantwoordelijk voor:
a. Het rekencentrum
b. Functioneel en technisch beheer, incl. de helpdeskfunctie
c. Introductie en implementatie ITIL

2003-2004: Gist Brocades
Transitie manager
Gist Brocades heeft besloten, dat de ICT organisatie inclusief de SAP applicaties, het technische beheer, de infrastructuur en de KA omgeving worden uitbesteed aan derden.
In deze periode verantwoordelijk geweest voor:
a. transitie management inclusief overdracht aan derden
b. het inrichten van de SLA's;
c. het monitoren van de SLA's (SLM)
d. verantwoordelijk voor de nieuwe werkwijze
e. spilfunctie tussen de gebruikers, de organisatie en de insourcende organisatie (tegenstijdigheden)
f. het inrichten van de demand organisatie
g. leveranciersmangagement

2003 - 2003: UWV
Trainer/Coach

Het samengaan van de verschillende uitkeringsinstanties.o.a.
GAK, Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Cadans in het UWV was voor een aaantal leden van de directie aanleiding om een externe coach te consulteren.
Vraagstukken welke o.a. aan de orde zijn geweest
Omgaan met stakeholders
Managen van veranderingen
Leveranciersmanagement

2002- 2003 : REMU Utrecht
Implementatiemanager ICT

In deze periode ben ik verantwoordelijk geweest voor inrichting van de interne uitbesteding van het secundaire proces van de REMU te Utrecht. (de factureringsapplicatie van zowel het klein- en grootverbruik).
Deze applicatie was een back-office applicatie en moest worden overgedragen aan de ICT afdeling van de REMU.
Verantwoordelijk geweest voor:
* Inbedding processen ( tijdens de verbouwing gaat het secundaire systeem, als ondersteuning van het primaire systeem door)
* Leren omgaan met de verschillende rollen zoals Opdrachtgever-en Opdrachtnemer rol
* Het managen van de veranderde organisatie ( inrichting van de demand organisatie)

1999 - 2002 : Arbeidsvoorziening Nederland
Programmamanager ICT
? Arbeidsvoorziening Nederland is en ZBO van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In het kader van een grootschalige bouw- en implementatie van het primaire proces van Arbeidsvoorziening Nederland vanaf oktober 1999 gestart als Senior Projectmanager Agora.

* Opstellen Plan van Aanpak met betrekking tot landelijke uitrol van nieuwe infrastructuur t.b.v. alle Arbeidsbureaus in Nederland (16 regio vestigingen en 135 landelijke vestigingen) en vervolgens na accorderen van dit plan het complete programmamanagement uitgevoerd. Verantwoordelijk voor onder meer de informatie-, systeem-, (infra) netwerkarchitectectuur (Oracle database, 10i, uitrol, inrichting van het beheer, opleidingen en communicatie, financiŽn, inbedden van de applicatie in de bestaande Arbeidsvoorziening organisatie)
* Migratie van verschillende systemen naar een overkoepelend systeem, inclusief de KA
* Leveranciers management (hardware/software/overig)
* Dataconversie van het huidige (PGI) naar het nieuwe primaire systeem(Agora)
* Outsourcing van alle ICT activiteiten naar derden
* Inrichting van de demandorganisatie
* Managen van de procesverandering ( SLA?SLM)
De uitrol was gepland voor meer dan 5500 concurrent users
Gedurende het jaar 2000 de uitrol van de applicatie gestopt. Nadat de adviseurs van het Ministerie van Sociale Zaken ( Het Expertise Centrum) hun goedkeuring hebben gegeven aan deze beslissing kon ook de Algemene Directie Arbeidsvoorziening deze beslissing accorderen
Uitvoering: COPAFIJT

1997 - 1999 : IBM Nederland
Programma/Implementatiemanager
IBM Nederland heeft de opdracht gekregen de outsourcing te verrichten van Philips Business Electronics.
Philips Business Electronics heeft besloten haar primaire processen door SAP te laten vervangen (wereldwijd). IBM Global heeft deze opdracht verworven en heeft als System Integrator dit project uitgevoerd.
In deze periode o.a. verantwoordelijk geweest voor:
* Reorganisatie van het mondiale SAP-project;
* Het aansturen van de leverancier van de infrastructuur ( IBM was de leverancier)
* Opzetten van een wereldwijd SAP-programma (verwachtingen, wensen en eisen) en vervolgens -( in de rol van ICT programma manager )- het managen van deze wereldwijde SAP implementatie;
* Verantwoordelijk voor o.a. :
* Inrichten van de( internationale)demand organisatie transitie/
* Roll-Out:
* b. asp model
* Verantwoordelijk voor het live opleveren van dit gehele project.(binnen de tijd en binnen budget)
* Modules welke werden geÔmplementeerd:
fico/am/sd/mm/pp/qm/pm/hr/
leveranciersmanagement

Toen ik dit project verliet had de organisatie de beschikking over:
a. SAP template van vier primaire processen ( wereld wijd)
b kennis van een wereldwijde roll-out
c. volledig beschikbare (wereld wijde ) KA omgeving.

1997 - 1997: de Nederlandse Spoorwegen
Project/Implementatie-en verander managermanager

* Projectmanager ten behoeve van het project Herijken. relatie NS Verkeersleiding en NS Railinfrabeheer

Uitgangspunt / doelstelling van dit project is te komen tot een dusdanige samenwerking tussen Nederlandse Spoorwegen Verkeersleiding en Railinfrabeheer dat:
* Het goed functioneren van de bedrijfsmiddelen nu en in de toekomst gegarandeerd wordt.
* Een goede invulling gegeven kan worden aan de zeggenschap (financieel, organisatorisch, inhoudelijk) door Nederlandse Spoorwegen Verkeersleiding over haar bedrijfsmiddelen.
* De samenwerking ondersteund wordt door een effectieve en efficiŽnte overlegstructuur.
* Het managen van de procesverandering voor beide organisatie onderdelen inclusief de inbedding van de verandering .
* Railinfrabeheer haar taak namens de overheid als beheerder en goed huisvader kan invullen. Daarnaast moest een werkbare omgeving
* worden gecreŽerd om de bestaande diensten te operationaliseren. ( met name de beheerfunctie)

1996 - 1998: Chipknip
Project/Implementatiemanager
Gezamenlijke inspanning van de Nederlandsche banken met uitzondering van ING en de Postbank

Doelstelling van deze organisatie is de chipknip (elektronische beurs) en de multifunctionele toepassingen in de markt brengen.
Lid van het kernteam.

* Opstellen Business Plan, inclusief goedkeuring begroting;
* Voorzitter economenoverleg van de banken
* Begeleiden van de reorganisatie en transformatie van projectorganisatie naar entiteit;
* Verantwoordelijk voor onder meer de informatie-, systeem-, netwerkarchitectectuuur, de uitrol, de inrichting van beheer, de opleidingen en de communicatie;
* Managen van de verschillende leveranciers
* Managen van de veranderingen voor deze nieuwe organisatie
* Inrichten Easychip-organisatie inclusief de administratieve-organisatie.
* Inrichten van de demand organisatie

1995-1996 Duyverman Computer Centrum (Ministerie van Defensie)
Programma/Implementatiemanager

* Opstellen van een strategisch marketing/business plan Defensiebreed
* Verantwoordelijk voor implementatie van de bevindingen
* Vervolgens opstellen kader Programmamanagement SAP Defensiebreed
* en daarna de implementatie van SAP voor de frontoffice

1994: Centraal Bureau Statistiek
Verander/Implementatiemanager

* Verantwoordelijk voor de inrichting van een nieuwe divisie van het Centraal Bureau Statistiek, dit hield in het opstellen van het Businessplan (inclusief ontwerp), evenals het Programmamanagement van de feitelijke inrichting van de nieuwe divisie.

1993: ADP
Marketing/Implementatiemanager

* Opstellen van het strategische marketingplan, inclusief het daarbij behorende serviceconcept.
* Verantwoordelijk voor de implementatie van het serviceconcept in de organisatie. En de daaruit voortvloeiende veranderingen

1992 - 1993 : Checksum Computer Repair
interim manager

* Opstellen van het strategische marketingplan, inclusief de internationale uitvoering daarvan.
* Verandermanagement.
* Fusiebegeleiding.

1991 - 1992 : PTT Post
outsoursing manager

* Veranderingsmanagement met betrekking tot de ICT-functie;
* Outsourcing van 750 medewerkers naar PTT Telecom. Daarnaast de ICT-faciliteiten gerealloceerd.
* Het inrichten van de demand organisatie
Uitgangspunt tijdens deze omvangrijke reorganisatie was:
- continuÔteit garanderen voor het primaire proces;
- voor de reductie in arbeidsplaatsen een sociaal plan opstellen.

1990-1991: Gemeentelijk Rekencentrum Rotterdam
Verander/projectmanager
Verantwoordelijk voor herpositionering van de activiteiten van het GRC

1989-1990
Oprichting Logic World ; een eigen software house.
Verantwoordelijk voor:
1. commerciŽle aanpak/klanttevredenheid
2. kwaliteit van de medewerkers
3. continuÔteit
Het bureau is eind 1990 verkocht aan een van de grootste opdrachtgevers.

1987-1989: Getronics Amsterdam
Divisiemanager outsourcing
ING bank besloot om haar ICT-inhuur te externaliseren. ( uit te besteden aan derden).
Verantwoordelijk voor
a. inrichting van de divisie
b. matching proces ( kwaliteit)
c. uitbreiding van de commerciŽle activiteiten

1980-1987 : Dataprocess Amersfoort
Commercieel medewerker,
Verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde targets, inrichten van accountmanagement, senior rol voor de junior verkopers
Adjunct Directeur
Verantwoordelijk voor de business-unit accountmanagement. In deze business-units werden de (multi)nationale ondernemingen ondergebracht.
In deze periode rapporteerden drie commerciŽle medewerkers aan mij.

1975-1980 diverse softwarehouse
commercieel medewerker
In algemene zijn verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde targets. De jaarlijkse omzetverdeling bestond uit zowel bestaande accounts evenals nieuwe accounts.


Vertrouwelijk Pagina 1