No Title
cv: 4747 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sBusiness consultant, Procesoptimalisatie, AO/IC
Teteringen
01-nov-2011
Opdrachten

Reguliere opleiding : Havo, VWO
Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Leiden en
Erasmus Universiteit Rotterdam, Afstudeerrichting:
politiek-bestuurlijk management en
Ontwikkelingsbestuur
Vakgerichte opleiding/kennis : Servicedesk
ISO en AO
ITIL
ARIS, SDW, Protos
PwC, IDEF
PwC, Post summercourse Bestuurlijke
informatievoorziening
PwC, gesprekstechnieken
PwC, Doeltreffende projectmanagement
PwC helder en overtuigend argumenteren
KPMG, Cursus BIV-AO


Dienstverband : 1995 tot 1997 KPMG
1997 tot 2000 PricewaterhouseCoopers
Nederland en Curaçao
2000 tot 2003 blueQ (DGA)
2003 tot heden EL International B.V. (DGA)
Publicaties INSTITUTIONAL DEVELOPMENT A PROCESS
APPROACH,
Rijksuniversiteit Leiden,1995
Soort opdracht : Business consultant, Procesoptimalisatie, AO/IC,
ERP-projecten, Informatieanalyse,
Configuratiemanagement, Kennisborging


2003 - 2006 EL International B.V.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Hoofd Configuratiemanagement
Aansturing configuratiemanagement. Verantwoordelijk voor het
configuratie- en inventarismanagement van de hardware- en software
items. Inrichten/optimaliseren configuratie management proces, opstellen
rapportages, afstemmen specificaties met leveranciers, verantwoordelijk
voor verificatieproces en contacten met accountantsdienst,
Projectleider van het project “Tijdregistratie”. Verantwoordelijk voor de
aanschaf en implementatie van een tijdregistratiesysteem voor een
Directie met 225 medewerkers. Pakketselectie, opzetten
activiteitenschema, implementatie binnen de organisatie, opzetten
rapportagestructuur.
Pakketselectie software voor borging van kennis binnen de Directie ICT.
Opstellen businesscase, samenstellen pakket van eisen in overleg met
vertegenwoordigers van verschillende directies, begeleiding presentaties
leveranciers, evaluatie en bepaling keuze voor definitieve tool
I
n kaart brengen, verbeteren overlegstructuur
Inventariseren overlegstructuren van de Directie ICT, analyseren
gegevens, opstellen rapportage inclusief verbeterpunten.
Deelname in diverse projecten, waaronder: licentiebeheer, reis declaratie
systeem, change management en implementatie archiefapplicatie.
2000 - 2003 blueQ
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Projectleider implementatie digitale Kennisbank
Opzetten en inrichten van een kennisbank. De kennisbank geeft
informatie over de processen (ITIL-model), organisatie, medewerkers en
daarmee samenhangende informatie (kwaliteitsnormen, IC-maatregelen,
dashboard, “smoelenboek” etc.) De kennisbank wordt aan de
medewerkers via het intranet ter beschikking gesteld.
Uitvoeren interne audits.
Telecombedrijf
e-Businessproject. Opzetten en inrichten van een nieuwe organisatie
voor het verkopen van virtual private networks via het internet. (IP-VPN,
DSL, Breedband, Telecom).
Als projectleider verantwoordelijk voor twee deelprojecten, het opzetten
en inrichten van de userinterfaces met twee partners van het
Telecombedrijf. Opstellen functionele specificaties, requirements,
inrichting processen, opzet van de webinterface,
(deel)projectmanagement etc.
EL International B.V. pagina 3
1999 – 2000 PricewaterhouseCoopers Nederlandse Antillen
Afdeling Management Services
Van 1999 t/m 2000 werkzaam als manager.
Administratiekantoor
Opzetten en implementeren van een geïntegreerd AO/ISO 9001 systeem.
Utiliteitsbedrijf
Adviseren over, beschrijven en implementeren van de administratieve
procedures binnen de gehele organisatie.
Postverwerkingsbedrijf
Ontwerpen van en adviseren over de interne organisatie in verband met
het opzetten van een e-business site.
1997 - 1999 PricewaterhouseCoopers Nederland N.V
Afdeling Management Services
Sinds 1997 werkzaam als Teamleider.
IT-sector, gegevensopslag, -bewerking en verwerking.Onderhouden en
beschikbaar stellen van netwerken.
Adviseren over, beschrijven en implementeren van de administratieve
procedures binnen de gehele organisatie.
Telecommunicatiebedrijf
Adviseren, beschrijven en implementeren m.b.t. beheersing inkoop-,
verkoop-, produktie- en ondersteunende processen.
Processen worden o.a. geherstructureerd in het kader van de
implementatie van een nieuw automatiseringspakket.
Uitvoeringsinstelling (UVI)
Samenstellen en verzorgen van een basiscursus SDW–AO.
Ministerie
In kaart brengen processen en producten, optimaliseren processen.
Toerekenen personele capaciteit f-functie
Uitzendorganisatie
Opzetten projectadministratie
Orgaan belast met de opvang van asielzoekers
Beschrijven, analyseren en optimaliseren AO-processen
Postverwerkingsbedrijf (groot)
Projectleiding m.b.t. beschrijven, analyseren en optimaliseren AOprocessen.
Maken risicoanalyses
Uitgeverij van algemeen en educatieve boeken
Maken van AO-blauwdruk waarin de randwaarden worden aangegeven
waarbinnen de diverse onderdelen moeten werken.
EL International B.V. pagina 4
‘Telecommunicatiebeurs’ (internet)
Leiding AO-project. In kaart brengen, analyseren en verbeteren van de
primaire bedrijfsprocessen.
Bank
Beschrijven en analyseren en optimaliseren AO-processen voorbereiden
conversie van een automatiseringsproject
Thuiszorg en maatschappelijk werk
Beschrijven en analyseren en optimaliseren AO-processen
Uitvoeringsinstelling UVI
Beschrijven en analyseren en optimaliseren AO-processen vaststellen
informatiebehoefte helpdesk
1995-1997 Consultancy bedrijf KPMG
Gemeente
Business Proces Redesign; adviseren met betrekking tot de inrichting
van beschrijven van en ondersteuning bij de implementatie van
veranderingen in de administratieve organisatie.
BPR projecten diverse klanten
Verbeteren interne organisatie en processen