No Title
cv: 4022 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sInterim manager, projectmanager, adviseur
Voorhout
29-01-2013
Advies- of management opdracht ict/bedrijfskunde

Gymnasium, ongedeelde variant 1978
Technische Hogeschool Delft, Civiele Techniek 1984
Eerste graads onderwijsbevoegdheid wiskunde 1984
Diverse trainingen m.b.t. teambuilding en management ontwikkeling
Workshops hrm (ontwikkel- en beoordelingsgesprekken) 2001
Management Team Seminar Workflow management 1997
Diverse pakketten kantoorautomatisering en projectmanagement
Intermediair Leidinggeven aan veranderingsprocessen 1993
Open Universiteit Marketing 1 1992
BSO Adviesvaardigheden voor adviseurs 1990
SAP Workshop RKIM 1990
Topdata Academy People Leadership 1989
NIVE Leidinggeven en leidingnemen 1988
LOI PR en Voorlichting 1988

� bekend met diverse theorie�n en methoden voor samenwerking in teams en management ontwikkeling, zoals teamrollen (Belbin), kernkwaliteiten en het enneagram (Ofman), situationeel leidinggeven (Hersey en Blanchard) en managementstijlen (Quinn);
� scherp analyse en helder structurerings vermogen, bekend met diverse methoden en technieken voor kwaliteitsmanagement, procesverbetering, projectbesturing en procesaudits, zoals CMM, SDM, RAD, INK, ITIL, review, Fagan inspectie, Prince 2, RUP, QSM software metrics, Mc Kinsey enz.;
� bekend met methoden en technieken voor beleidssturing bij de rijksoverheid (VBTB Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, RPE Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek, prestatie indicatoren);

Vraagt u s.vp. voor een gedetailleerd inzicht mijn uitgebreide cv op!

NCOI Opleidingsgroep, april 2006 � heden
Deeltijd docent HBO Bachelor Bedrijfskundig Informatiemanagement (module bedrijfsprocessen en informatievoorziening), HBO Bachelor Technisch bedrijfskundig management (modules Bedrijfskundig projectmanagement en Procesbeheersing en technologie), HBO Bedrijfskunde 1 (module Bedrijfskundige processen), HBO Kwaliteits- en procesmanagement (module integrale procesbeheersing) en HBO Bachelor Controlling (module Administratieve organisatie en control).
Beoordelaar (ontwikkeling) modules �Informatievoorziening� en �Informatiesystemen� van de MBO opleiding Informatiemanagement.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, november 2006 � oktober 2007
Begeleiding (regie, coaching, ondersteuning en toetsing) van een Directoraat Generaal bij de verbetering van de doel- en resultaatgerichte beleidssturing. Het DG vindt dat een nieuwe koers nodig is om de beleidsdoelen goed te kunnen realiseren en vernieuwt daarom zijn strategie. Deze transitie gebeurt op basis van een vijftal paradigmashifts. D.m.v. de verdere implementatie van prestatie-indicatoren gaat het DG de relatie tussen beleidsdoelen, strategie en output van het DG concreet maken. Resultaten van deze opdracht zijn:
� Prestatie-indicatoren die bruikbaar zijn en stuurwaarde hebben;
� Kwaliteitsborging van de te gebruiken prestatiegegevens.

Waterschap september 2006 � december 2006
Advies t.b.v. MT en bestuur m.b.t. monitoring van en sturing op de realisatie van de beleidsdoelen (Waterbeheerplan 2007-2011), m.b.v. een systeem van prestatie-indicatoren.


Ministerie van Verkeer en Waterstaat, augustus 2005 � maart 2006
Begeleiding (regie, coaching, ondersteuning en toetsing) van een Directoraat Generaal bij de keuze en definitie van prestatie indicatoren ( t.b.v. sturing van de realisatie van de beleidsdoelen en communicatie met de relevante uitvoerende partijen). Concreet (smart) is gemaakt welke effecten (outcome) men wil realiseren, wat men daarvoor (laat) doen (output en inspanningen), en wat men daarvoor wil besteden (budget).

Ministerie van VWS maart 2005 � februari 2006
Begeleiding (regie, coaching, ondersteuning en toetsing) van de Directie GMT bij de keuze en definitie van kern prestatie indicatoren t.b.v. de sturing van de realisatie van de beleidsdoelen. In samenspraak met de afdelingsmanagers zijn op vergelijkbare wijze als bij V&W concrete prestatie indicatoren vastgesteld. De twee belangrijkste vervolgacties van GMT op dit resultaat zijn:
� Feitelijke implementatie van het sturingsproces m.b.v. prestatie indicatoren;
� Organisatie en inrichting van de informatievoorziening m.b.t. verkrijging van de in deze opdracht gedefinieerde prestatiegegevens.

Stichting Openbaar basisonderwijs Duin- en Bollenstreek januari 2005 � heden
Lid van het algemeen bestuur van 11 scholen in 7 deelnemende gemeenten (circa 3000 leerlingen en 160 leerkrachten). Sturing geven aan het helderder organiseren van het besturingsproces en de managementstructuur (verantwoordelijkheidsverdeling tussen schooldirecties, bestuursmanager en algemeen bestuur), aan het vertalen van abstracte en ambitieuze beleidsvisies naar een beperkt aantal haalbare en meest belangrijke en meetbare doelstellingen en aan het inrichten en daadwerkelijk uitvoeren van planning en control (het meten en bewaken van de realisatie van de doelstellingen).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, maart 2004 � april 2005
Audit naar de sturing van het beleid m.b.v. prestatie indicatoren �n onderzoek naar de kwaliteitsborging van de daarvoor gehanteerde prestatie gegevens. Advies m.b.t. ontwerp en inrichting van het management proces voor sturing m.b.v. prestatie indicatoren. Dit advies is opgesteld als maatwerkinvulling van de rijksbrede doelen en voorschriften van het VBTB-beleid en RPE.
Begeleiding (regie, coaching, ondersteuning en toetsing) van de leiding van een directoraat generaal bij de implementatie van het geadviseerde proces en de keuze en definitie van kern prestatie indicatoren (kpi�s t.b.v. verantwoording naar de Tweede Kamer m.b.t. de realisatie van de beleidsdoelen).

Stichting Unicef Nederland december 2002 �oktober 2004
Advies en projectbegeleiding in opdracht van directeur Bedrijfsvoering met betrekking tot het bepalen van de benodigde Informatievoorziening; accent op visie en inrichting van de besturing (doelstellingen, smart (key) performance indicatoren en stappen van het besturingsproces (pdca)) en de benodigde besturingsinformatie. Aanjaag en coach rol m.b.t. het sturen en (inhoudelijke) impulsen (informatie analyse) geven aan het proces en het waken en spiegelen dat de managers zich de resultaten toe�igenen en ze zelf inhoudelijk invullen.

Rabobank ICT, Groep Services november 2001 � mei 2002
Interim manager van de Unit Expertises & Resources (140 fte) van Groep Services. De unit is een pool van professionals ten dienste van de Rabobank Groep. De pool biedt competenties met betrekking tot projectmanagement, business consultancy, informatie management en beleid, informatie analyse, kennis technologie, en ondersteuning ict (o.a. test consultancy, bruikbaarheids testen en interface design, hergebruik, kwaliteitsmanagement, proces en service level management, Itil proces advies). Mijn opdracht was het laten ontstaan van deze unit vanuit twee voormalige (qua cultuur en klantenkring) verschillende bedrijfsonderdelen en het inrichten van de unit. Accenten m.b.t. de opdracht zijn: Contracteren van opdrachtgevers aan opdrachtenbegroting, downsizen van de formatie (tot 100 fte) passend bij het opdrachtenvolume 2002, kostenbesparing (vergroting span of control, verlaging van overheadkosten, effici�nter werken, saneren van niet kostendekkende diensten, verhogen productiviteit van de afdelingen en individuele professionals), teambuilding nieuwe management team, proces inrichting en structurering (accountmanagement, matchen, volgen en evalueren van de opdrachten), hrm (resultaatafspraken, persoonlijke ontwikkelplannen) en besturing ( doelen, key performance indicatoren tav klant, medewerker en financi�n, defini�ren en beschikbaar krijgen van managementinformatie).

Rabobank ICT, Directe Kanalen februari 2001 � februari 2002
Interim manager van groep projectmanagers (20 fte) van Directe Kanalen (Realisatie van oplossingen op gebied van telefonie en call centers, internet en E-commerce). Inrichten van de groep. Hrm, teambuilding, coaching. Werven, matchen, volgen en evalueren van de opdrachten van opdrachtgevers aan projectmanagement groep. Ontwikkeling professionaliteit en vakskills van projectmanagers. Groep omgevormd van losse individuen naar een redelijk zelfsturend team, waarbij iedereen de verantwoordelijkheid neemt voor de professionaliteit van zichzelf en de groep, voor de wensen en noden van de klanten en voor het financi�le resultaat van de groep en de eigen individuele productiviteit.

Rabofacet, Businessunit Toepassingen oktober 1997 � april 2000
Adviseur Software Kwaliteitsgroep: Advisering van management en projectleiders van de business unit (230 medewerkers) m.b.t. de kwaliteitsborging en controle van automatiseringsprojecten (primaire proces), CMM-audits op IT-projecten.
Interim manager kwaliteit: Programma voor kwaliteits en procesverbetering opgesteld en doorgevoerd t.b.v. het primaire proces van de business unit (systeemontwikkeling en onderhoud voor de c.a. 450 Rabobanken in Nederland). Hoog gehalte aan coaching en gebruik van best practices. Organisator en begeleider van proces- en managementaudits.

N.v. Nederlandse Spoorwegen, NS Materieel Randstad januari l999
Advies inzake de organisatie van het beheer van de i.t. bij NS Materieel� Service Bedrijf Randstad Zuid.

Stichting Nederlandse Draf en Rensport januari 1997- juli 1997
Advies en begeleiding bij het opstellen van een service overeenkomst (service level agreements) m.b.t. het outsourcen van alle automatiseringstaken (exploitatie en beheer).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Vervoer 1996
Opstellen van projectplan voor de implementatie van �n output gestuurde werkwijze bij DGV.

Stichting Novib augustus 1996 oktober 1996
Proces audit van twee automatiseringsprojecten MIS en SPIN, rapportage aan directie.

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers april 1994 oktober 1996
Projectleider t.b.v. de koppeling van informatiesystemen op hoofdkantoor en in asielzoekers-centra. Projectmanager voor de realisatie en invoering van een logistiek Asielzoekers Systeem, t.b.v. gebruik door het hoofdkantoor en 90 asielzoekerscentra, en t.b.v. informatie�uitwisseling met gemeenten, IND, VD's en anderen. Vanwege omvang van het project (4 miljoen gulden, 30 medewerkers piekperiode) strakke sturing op voortgang (en verkrijgen van voortgangsinformatie). Procesaudit en Advies reorganisatie afdeling Spreiding & Plaatsing.

N.v. Nederlandse Spoorwegen, NS Materieel december 1995 mei 1996
Advies inzake de organisatie van het beheer van de i.t. bij NS Materieel Service Bedrijf Zuid.

Stichting Novib maart 1993 december 1994
Projectadvies Informatieplan; Procesbewaking en ondersteuning bij oplevering van: Missie & doelen, bedrijfs en informatie model en projectvoorstellen. Organiseren van de informatie voorziening (functies, procedures, enz.); Adviseur van de Stuurgroep Realisatie Projecten.

Gemeenten Rotterdam DRR en Haarlemmermeer mei 1993 oktober 1993
Opstellen van resultaatgerichte en meetbare functiebeschrijvingen.

N.v. Nederlandse spoorwegen, Materieel juni 1991 maart 1993
Projectleider invoering autOHdoc bij werkplaatsen van NS. Hierbij de weerstanden bespreekbaar gemaakt en het lokale management overgehaald en enthousiast gekregen voor de lokale implementatie. Algemeen projectmanager voor het ontwerp en de realisatie van een effectieve datacommunicatie infrastructuur, een kantoor�-automatisering omgeving en een beheerorganisatie bij de verschillende dienstonderdelen.


Topdata b.v. april 1987 � mei 1991

N.v. Nederlandse Spoorwegen, Materieel oktober 1990 mei 1991
Projectleider realisatie informatiesysteem autOHdoc. Project met lange voorgeschiedenis en veel weerstanden (vanuit lokaal management) van vorige projectleider overgenomen en in korte tijd afgerond en opgeleverd.

Vicon b.v. september 1990
Advies gegevensbeheer Productie Besturings Systeem.

Ministerie van AZ, afd. Financi�n mei 1990 augustus 1990
Informatie analyse (ISAC) en projectadvisering ten aanzien van implementatie pakket SAP, t.b.v. de financi�le begroting en control van het ministerie. Vastgelopen project en projectleider weer met succes op de rit gekregen, met name door coaching van de projectleider en door de starre en abstracte implementatie-methode voor de medewerkers van de afdeling in herkenbare en voor hen zinnige werkopdrachten op te delen.

Stichting ECN Petten april 1987 april 1990
Invoering van een bedrijfsinformatie systeem t.b.v. alle afdelingen. Projectleider realisatie van een systeem t.b.v. de financi�le bewaking en afhandeling van ECN energieprojecten. Definitiestudie t.b.v. systeem voor bedrijfsbudgettering en financi�le rapportage. Algemeen projectleider automatisering.G&D Software b.v. oktober 1985 � maart 1987
Analyse/programmering van een geautomatiseerd logistiek systeem bij Philips n. v. Onderhoud en optimalisatie (functionele vernieuwbouw) van het salarissysteem van het GAK.