No Title
cv: 3498 bekijken ------------------------------<-<- pagina terug
  • Reageer per email
  • Bel voor bemiddeling
  • Naar alle CV'sProjectmanager; Procesmanager;
Amsterdam
in overleg
opdrachten

HEAO Internationaal Management, afstudeerrichting Management en Informatie

Traineeship Process Consultant
COpleidingen: & Cursussen
1997 - 2001
HEAO Internationaal Management, afstudeerrichting Management en Informatie


Traineeship Process Consultant


Cursus ITIL Foundation


Cursus BIV/AO (Starreveld)


Cursus ISO (kwaliteitsmanagement)


Cursus Auditing (kwaliteitsmanagement)


Cursus INK (kwaliteitsmanagement)


Cursus Projectmanagement


Cursus Prince II


Cursus Gesprekstechnieken


Cursus Groepsdynamiek


Cursus Commerciële vaardigheden

Talenkennis: Nederlands (moedertaal)

Engels (vloeiend)

Duits (basis)

Frans (basis)


Software
Algemeen
Proces Modulatie Tools

MS Word
MS Visio

MS Excel
Mavim

MS Access
Protos

MS Powerpoint
B-wise

MS Frontpage


MS Projects
Mavim
Protos
B-wise

2004 - heden : Ornis Advies (zelfstandige adviespraktijk)
Oprichter en adviseur

Project Manager Beheersprocessen en -tooling bij Atos Origin (2007, tot heden)
Het inregelen van de Atos Origin beheersprocessen (CSDM, op basis van ITIL) en beheerstooling ten behoeve van nieuwe medewerkers welke vanwege een outsourcingstraject vanuit de Telegraaf bij Atos Origin zijn komen werken. Het aansturen, begeleiden en ondersteunen van de procesmanagers bij het inrichten van de beheersprocessen. Afstemmen van werkwijze en rapportagebehoefte met het management en de klant. Het zorgdragen voor de functionele implementatie (training) bij de medewerkers. Het inrichten van het service management tool USD (CA) waarin de beheersprocessen ondersteund worden, alsmede het afstemmen van een technische koppeling (interface) met het “oude” service management tool Marval. Ressorterend onder de Transitie Manager.
Resultaat
Ingeregelde beheersprocessen (call management, incident management, problem management, change management, configuration management, service level management, proposal management, query managment, complaint management) en beheers- en managementrapportages. Een beschikbaar service management systeem welke gekoppeld is aan het systeem van de klant. Kortom, de operationele inrichting van de outsourcing.

Project Manager / Coach bij Saudy Telecom Company (STC), Ryadh, Saudy Arabia (2006)
Het managen/coachen van het ICT personeel ten behoeve van verbeter- en implementatieactiviteiten. Het betrof hier het opzetten van de verbetercyclus (projectmanagement infrastructuur, analyse instrumenten, vergaderstructuur, externe communicatiekanalen) alsmede het managen, coachen, motiveren en activeren van de Working Committee Leaders en Team Members van de werkgroepen van een aantal General Directorates. Het coachen van Process Managers voor het verbeteren van de “maturity” van hun processen. Ressorterend onder de Programma Manager Performance Improvement.
Resultaat
Ontworpen en geïmplementeerde verbetercyclus voor de General Directorates: Information Security, Business Support Systems en Operational Support Systems, waarbij de teamleider en medewerkers zowel goed uitgerust, vaardig als gemotiveerd zijn. Met de Process Managers uitgevoerde GAP analysis en een geaccordeerd actieplan ter verbetering van de “maturity” van de processen Service Level Management, Configuration Management en Security Management.

Procesmanager bij KPN ICT (2006)
De uitvoer van alle verbeter- en implementatieactiviteiten rondom een aantal ICT processen. Het betrof hier het aandragen, monitoren en uitvoeren van verbeterpunten, coördinatie richting de kerngebruikers, revisie en bijstelling van implementatieproducten en het afstemmen en draagvlak creëren voor verbeteringen, eventueel met betrokkenen rondom aanpalende processen. Ressorterende onder het Hoofd Processen.
Resultaat
Ontworpen, geïmplementeerde en verbeterde processen: Incident Management, Problem Management, Operational Acceptance, Acceptance Test en Application Lifecycle Management.

Interim SLA Manager bij Amsterdam RAI (2006)
Het analyseren van de bedrijfsprocessen, opstellen van functionele en technische eisen, het opstellen en overeenkomen van SLA’s (intern en met leveranciers), het ontwikkelen van beheersprocedures, het technisch en organisatorisch implementeren van de SLA. Ressorterend onder de Directeur Holding.
Resultaat
Een aantal overeengekomen en in beheer genomen SLA’s. Daarnaast zijn serviceniveaus en –procedures afgestemd met de interne gebruikersorganisatie en de externe leverancier.


Projectleider bij Stichting Zorgspectrum (2005-2006)
Project manager, ressorterend onder de Directeur Bedrijfsvoering. Het ontwerp en implementatie van een aantal ondersteunende processen met als doel een professionaliseringsslag van de (administratieve) verwerking van de financiële en goederenstromen te realiseren.
Resultaat
Geïmplementeerd procuratieschema (schema van financiële bevoegdheden), inclusief control cyclus. Ontworpen en ingevoerde kasprocessen, inkoopprocessen, magazijnprocessen, voedsel- en medicijnverstrekking, alsmede de financiële verwerking hiervan.

Projectleider bij Stageplaza (2005)
Projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van een Europese subsidieaanvraag alsmede contracteren van (buitenlandse) partners. Ressorterend onder de Algemeen Directeur.
Resultaat
Een uitgewerkt en ingeleverd “full proposal”.

Procesmanagement Consultant bij NUON (2004-2005)
Het ontwikkelen van een ITIL procesmodel. Het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak: basisinventarisatie en ontwerp van het procesmodel, toetsen van de implementatie en begeleiding bij de ISO audit. Ressorterend onder het hoofd Business Processen en Project Management (BPPM).
Resultaat
Het resultaat was een (in het modulatiesysteem Bwise) uitgewerkt, aansluitbaar, geïmplementeerd en getoetst ITIL procesmodel.

2002 - 2004 : ConQuaestor B.V. (voorheen een onderdeel van IBM Business Consulting Services, daarvoor bekend als PwC Consulting)
Medior Organisatieadviseur

Procesmanagement Consultant bij IBM (2004)
Het ontwikkelen van een ITIL procesmodel. Het ontwerpen en implementeren van processen, procedures en deployment documenten. Ressorterend onder de Projectleider “Business Processen”.
Resultaat
Een model dat bestond uit drie lagen: processen, procedures en deployment voor de totale “Service Support” en “Service Delivery” sets van de afdeling.

Procesmanagement Consultant bij COA (2004)
Het uitvoeren van een basisinventarisatie, het opstellen van een plan van aanpak, het ontwerpen / formuleren van processen en prestatie-indicatoren. Ressorterend onder het Hoofd Administratieve Organisatie.
Resultaat
Een beschrijving van alle primaire processen van de organisatie (opvang, huisvesting, financiële verstrekkingen en medische zorg) in het modulatiesysteem MAVIM, waarbinnen alle prestatie-indicatoren en producten zijn gekoppeld.

Testcoördinator bij NUON (2003)
Testcoördinatie: voorbereidingen m.b.t. het opstellen testplan, testprocedures en –formulieren, beschikbaarheid aanjagen van informatiesysteem, testomgeving en human (lijn)resources. Rechterhand Manager Test & Acceptatie.
Resultaat
Getest informatiesysteem met bijbehorende testrapportages.

Procesmanagement Consultant bij ICTRO (2003)
Het analyseren, ontwerpen (in MS Visio) en afstemmen van de inkoop-, facturatie en vaste activa processen in navolging van een veranderde organisatiestructuur. Ressorterend onder de Financieel Controller.
Resultaat
Een bijgewerkt en afgestemd AO HandboekProcesmanagement Consultant bij OGU (2002-2003)
Het ontwerpen van de bedrijfsprocessen van het Ontwikkelbedrijf Gemeente Utrecht in MS Visio. Ressorterend onder het Hoofd Bedrijfsvoering.
Resultaat
Een kwaliteitshandboek waarop de organisatie ISO certificatie heeft behaald.

Procesmanagement Consultant bij SPF (2002)
Het overzetten, analyserenen verbeteren van procesbeschrijvingen van het pakket SDW naar het nieuwe pakket MAVIM. Ressorterend onder een senior procesmanagement consultant van PwC Consulting.
Resultaat
Nieuwe database in MAVIM, waarin de oude processen verbeterd zijn opgenomen.

2001 - 2002 : Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en beleid
Junior Organisatieadviseur

Junior Adviseur bij ABB (2002)
Productiviteitsonderzoek: het ontwerp van de meetopzet, het daadwerkelijk meten van de productiviteit, het uitvoeren van de (kwantitatieve) analyse en het opstellen van het adviesrapport. Ressorterend onder een firmant van Van de Bunt.
Resultaat
Een productiviteitsonderzoek met adviesrapport, waarop een verbetertraject is gebaseerd.

Junior Adviseur bij het Ministerie van Justitie (2002)
Het ondersteunen van een firmant van Van de Bunt bij de interviews en de workshops in het kader van een fusie en strategische herpostionering van een vijftal loopbaancentra. Het verrichten van bureauonderzoek en het voeren van de projectadministratie.
Resultaat
Een strategisch plan t.a.v. financiën, rechtspositie, organisatie, productontwikkeling, product-marktcombinaties, marktbenadering en personeel. Hier is draagvlak voor gevonden binnen het betrokken departement.

Junior Adviseur bij Ministerie van Economische Zaken (2001)
Het evalueren van de effectiviteit, doelmatigheid en integriteit van een subsidieregeling d.m.v. documentenanalyse, kwalitatief onderzoek (interviews) en kwantitatief onderzoek (schriftelijke enquêtes). Ondersteuning van een firmant.
Resultaat
Een onderzoeksrapport met resultaten, analyse en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn overgenomen.

2000 - 2001 : Kwaliteit.com Amsterdam
Assistent Adviseur (parttime naast studie)

Assistent Kwaliteitsadviseur bij Politie Amsterdam (2000-2001)
Assisteren van een freelance consultant bij het verbeteren van een personeelsafdeling. Inventariseren huidige procesgang d.m.v. workshops en interviews. Opdracht tijdens het laatste jaar van studie.
Resultaat
Procesbeschrijvingen in MS Word en een adviesrapport, waarop een vervolgtraject is gebaseerd.


2000 - 2000 : Huafa Technology Trading Co., Fuzhou, China
International Management Trainee

Huafu Technology Trading Co. - Stage international management (2000)
Stage in China. Het onderzoeken van de “current martketing situation” en het opstellen van een adviesrapport en plan van aanpak op het gebied van interne organisatie. Ressorterend onder general manager.
Resultaat
Current marketing situation analyse, adviesrapport en plan van aanpak welke de aanzet was voor een BPR en ISO traject.

Nevenactiviteiten

2002 – 2003 : Gemeenteraad Uitgeest
Van maart 2002 tot maart 2003 ben ik raadslid geweest in de gemeente Uitgeest. Als fractievoorzitter heb ik leiding gegeven aan de Uitgeester Vrije Partij (UVP), welke 20% van de zetels heeft en een wethouder in het college van B&W. Ook heb ik deze partij vertegenwoordigd in het Presidium en de Commissie Algemene Zaken en Financiën.
2000 – 2002 : Jeugdraad Uitgeest
Van 2000 tot maart 2002 ben ik lid geweest van de Jeugd en Jongerenraad (JJR) Uitgeest. Deze raad valt onder de Commissie Welzijn en Samenlevingszaken en houdt zich bezig met alles wat de jeugd en jongeren van Uitgeest betreft. Sinds 2001 was ik hier vice-voorzitter.

Versie 01-09-2007